Saavutettavuus käsitteenä on melko tuntematon kotipalveluyrityksissä

Saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalisten palvelujen esteettömyyttä. Helposti saavutettavan digitaalisen palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon asiakkaalle helppo tekninen toteutus, helppokäyttöisyys sekä sisältöjen selkeys ja ymmärrettävyys. Tässä artikkelissa tarkastellaan saavutettavuutta kotipalveluyritysten näkökulmasta.

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että digitaaliset palvelut ovat helposti käytettävissä riippumatta siitä mitä rajoitteita ihmisellä on. Saavutettavuus lisää yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa, koska sitä voi käyttää itsenäisesti fyysisistä esteistä huolimatta, jolloin myös osallisuus yhteiskuntaan lisääntyy. (Aluehallintovirasto 2022a, Valtiovarainministeriö 2022.) Digitaalisten palveluiden tarjoamisesta säädetty laki tuli voimaan huhtikuussa 2019 ja se, saavutettavuusdirektiivin lisäksi, määrää viranomaisia järjestämään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. (Valtiovarainministeriö 2022.) Saavutettavuus liitetään mobiili- ja verkkoympäristössä tapahtuviin palveluiden toimivuuteen ja esteettömyys fyysisiin palveluihin ja niiden helppokulkuisuuteen ja toimivuuteen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa saavutettavuusvaatimusten neuvonnasta ja valvonnasta Etelä-Suomen alueella.

Lue koko kirjoitus LAB Prosta