Tiedolla johtamisosaaminen kotipalveluyrityksissä

Tiedolla johtaminen tunnistetaan terminä sosiaali- ja terveydenhuollossa vielä varsin huonosti, vaikka datan kerääminen ja sen hyödyntäminen koetaankin tärkeänä. Järjestelmiä datan keräämiseen löytyy, mutta kerätyn tiedon hyödyntäminen ja analyysityökalujen käyttö vaatii vielä opettelua. Tässä artikkelissa tarkastellaan pienten kotipalveluyritysten tiedolla johtamisosaamista osana Kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota (KOHOTE) -hanketta.

Tietojohtaminen on johtamista, jossa kehitetään organisaation kykyä tuottaa arvoa sekä tiedolla että osaamisella. Tietojohtamisen osa-alue on puolestaan tiedolla johtaminen, jossa pyritään tietoperusteiseen päätöksentekoon. (Finto.fi 2022.) Tiedolla johtaminen tarkoittaakin päätöksentekoa, joka perustuu laadukkaaseen ja ajantasaiseen tietoon. Sen avulla kehitetään toimintaa ja kohdennetaan voimavarat sinne, missä niistä koetaan hyötyvän eniten. (STM 2020.)

Tiedon merkityksen ymmärtäminen on sosiaali- ja terveydenhuollossa oleellista (Laihonen & Saranto 2021, 11). Kansalaisilta kerätty terveys- ja hyvinvointitieto sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä koskevan tiedon yhdistäminen luo laajuudeltaan sekä laadultaan merkittävän tietopohjan. (Parikka 2018, 10.) Tietoa hyödyntämällä voidaan muun muassa ennakoida palvelutarvetta, suunnitella henkilöstömitoitusta sekä mitata palvelu- ja hoitoketjun toimivuutta, mutta myös palvelun ja hoidon vaikuttavuutta. (STM 2021.)

Lue koko kirjoitus LAB Prosta