Teknologiaan liittyvät eettiset kysymykset pohdituttavat kotihoitopalveluita tuottavia yrityksiä

Automaatioteknologiaan ja tekoälyyn perustuvat erilaiset ohjelmistot sekä robotiikka ovat viimeisten vuosien aikana ottaneet yhä suurempaa jalansijaa arkityössä lähes alasta riippumatta. Tässä artikkelissa pohditaan kotihoitopalveluita tuottavien toimijoiden eettisiä valmiuksia toimia uusien digitaalisten työkalujen kanssa.

Eettiset ja moraaliset kysymykset ovat jatkuvasti läsnä hoitotyötä tehtäessä. Hoitajien lupauksessa sanotaan, että hoitaja on valmis noudattamaan ammattieettisiä periaatteita, kehittämään omaa ammattitaitoa sekä on sitoutunut sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen. (Nevala ym. 2019.) Hoitotyössä ihmisten kohtaaminen on avainasemassa ja jokainen hoitaja on sitoutunut noudattamaan eettisiä periaatteita. Tämä tarkoittaa karrikoidusti hyvän luomista ja pahan välttämistä puntaroimalla vaihtoehtoja hyötyjen ja haittojen kannalta. (ETENE 2010.)

Teknologian tullessa hoitotyöhön mukaan, on pohdittava minkälaisia eettisiä kysymyksiä se tuo tullessaan. Kysyimme Päijät-Hämeessä kotihoitoa tuottavilta toimijoilta (16), mitkä arvot ovat heille tärkeitä digitaalisten palveluiden käyttöönotossa ja mitä riskejä digitaaliset palvelut tuovat mukanaan. Suurin osa vastaajista nosti esiin turvallisuuden, luotettavuuden sekä asiakkaan etusijalla olemisen. Riskeissä esiin nousi koulutuksen ja tietotaidon puute palveluita käytettäessä.

Lue koko kirjoitus LAB Prosta